Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 13. května 2018)

  1. Měsíc květen je měsícem Panny Marie. Ve všední dny bude vždy po mši sv. (s výjimkou čtvrtku) májová pobožnost.
  2. Ve čtvrtek 17. května v 18.30 proběhne ve farním sále další pokračování náboženství pro dospělé.
  3. V pátek 18. května navštíví naši farnosti pomocný biskup Martin a udělí biřmování 4 biřmovancům.
  4. V neděli odpoledne od 14.30 se na farní zahradě uskuteční tradiční farní vaječina.

P o ř a d    b o h o s l u ž e b (13. – 20. 5. 2018)

„Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my.“(Jan 17,12)

 

Ne

13. 5.

7. neděle velikonoční

 

(Sbírka na opravy)

8.00 na poděkování za 42 let společného života s prosbou o Boží požehnání a za rodinu Šindelkovou a duše v očistci
10.00 za děti přistupující k 1. svatému přijímání, jejich rodiče a rodiny
Po

14. 4.

Svátek sv. Matěje, apoštola
Út

15. 5.

17.30 za + příbuzné
St

16. 5.

Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka 7.00 za +manžela a na poděkování za 95 let života s prosbou o další Boží pomoc a ochranu
Čt

17. 5.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za živou a +rodinu Čápovou

18. 5.

Mše sv.

s udělováním svátosti biřmování

biskup Mons. Martin David

17.30 za biřmovance, jejich kmotry, rodiny a farní společenství
So

19. 5.

7.00
Ne

20. 5.

slavnost Seslání Ducha svatého

 

(sbírka na charitu)

8.00 za + rodiče

Josefa a Marii Kubicovy

10.00 na úmysl dárce (JB)