Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 18. března 2018)

  1. Zapisují se úmysly mší sv. na 1. pololetí roku 2018.
  2. Předminulou neděli se konala sbírka na opravy kostela. Vybralo se 6000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať!
  3. Ve čtvrtek 22. března v 18.30 ve farním sále proběhne další pokračování náboženství pro dospělé.
  4. V pátek při mši sv. proběhne příprava dětí k 1. svatému přijímání.
  5. Chystá se nové číslo časopisu Svinovníček. Prosíme farníky o textové příspěvky. Redakční uzávěrka je v pondělí 19. března.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (18. – 25. 3. 2018)

„Až budu ze země vyvýšen, potáhnu všechny k sobě.“ (J 12,33)

Ne

18. 3.

pátá neděle Postní 8.00 za +Emílii a Josefa Kudelové a jejich děti s rodinami
9.20 pobožnost křížové cesty
10.00 za +Mojmíra Světlíka, bratry Břetislava a Jaroslava, rodiče z obou stran a duše v očistci
16.00

 

17.00

výstav Nejsvětější svátosti a příležitost k modlitbě

zpívané postní nešpory

Po

19. 3.

Slavnost sv. Josefa,

snoubence Panny Marie

17.30 za Milana Neiwirta, manželku a otce

a jako prosba o zdraví pro živou osobu

Út

20. 3.

17.30 za dar zdraví a Božího požehnání, dary Ducha svatého a Boží ochranu s přímluvou Panny Marie a sestry Faustyny
St

21. 3.

7.00 za + Pavla Jiříka

při příležitosti 35. narozenin

Čt

22. 3.

16.30 mariánské večeřadlo
17.30 na úmysl dárce

23. 3.

 

Předvelikonoční příležitost

ke svátosti smíření 16.00 – 17.25

16.45 pobožnost křížové cesty
17.30 za +manžele Skřivánkovy

a jejich rodiny

So

24. 3.

7.00 za živou rodinu
Ne

25. 3.

květná (pašijová) neděle

 

 

 

Předvelikonoční příležitost

ke svátosti smíření 7.00 – 11.00

8.00 za živé a +členy rodiny Paláčkovy
9.20 pobožnost křížové cesty
10.00 za +manžela Josefa

a živou a +rodinu

16.00

 

17.00

výstav Nejsvětější svátosti a příležitost k modlitbě

zpívané postní nešpory