Ohlášky

Informace z farnosti

(neděle 17. března 2019)

Postní období 2019

Cyklus svatopostních rekolekčních promluv při příležitosti 90. výročí posvěcení kostela Krista Krále pro dospělé pronese při neděleních bohoslužbách P. Jiří Marek Kotrba:

  1. neděle postní: Petr – církev chybující
  2. neděle postní: Vdova ze Sarepty – církev skromná
  3. neděle postní: Setník – církev pokorná
  4. neděle postní: Marie a Marta – církev naslouchající
  5. neděle postní: Ochrnulý – církev uzdravující

Květná neděle:  Novomanželé z Kány – církev společenská

  1. Zapisují se úmysly mší sv. na 1. pololetí roku 2019.
  2. Minulý týden se konala sbírka opravy našeho kostela. Vybralo se 10 000 Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať.
  3. V úterý po mši sv. v 18.15 bude na faře setkání pastorační rady.
  4. Ve čtvrtek 21. března se uskuteční po mši sv. v 18.15 další lekce přípravy k přijetí svátosti biřmování.
  5. Poutní zájezd „Jaroměřice – Kostelní Vydří – Telč – Třebíč“ se bude konat ve dnech (sobota – neděle) 4. – 5. května 2019. Cena zájezdu 1800 Kč.

P o ř a d   b o h o s l u ž e b (17. – 24. 3. 2019)

„To je můj vyvolený Syn, toho poslouchejte!“(Lk 9,35)

Ne

17. 3.

Druhá

neděle postní

8.00 za zdraví nemocné osoby
9.20 pobožnost křížové cesty
10.00 za +manžela Mojmíra Světlíka, bratry Břetislava a Jaroslava a rodiče z obou stran
16.00

17.00

výstav Nejsvětější svátosti – kaple

zpívané postní nešpory – kostel

Po

18. 3.

     
Út

19. 3.

Slavnost sv. Josefa,

snoubence Panny Marie

17.30 za +manžela Jaromíra, syna Dušana a rodiče z obou stran
St

20. 3.

  7.00 za +rodinu Komanovou a Holáňovou
Čt

21. 3.

  16.30 mariánské večeřadlo
17.30 za +Petra Hrnčíře a rodinu

22. 3.

  16.45  pobožnost křížové cesty
17.30 na poděkování Pánu Bohu

a Panně Marii za přijatá dobrodiní

So

23. 3.

  7.00  
Ne

24. 3.

třetí

neděle postní

8.00 za živou a +rodinu

Čechovou a Paláčkovou

9.20  pobožnost křížové cesty
10.00 za naše farní společenství ve Svinově a všechny dobrodince
16.00

17.00

výstav Nejsvětější svátosti – kaple

zpívané postní nešpory – kostel