Mariánské večeřadlo

Pojďte s námi do večeřadla!

„Vzkříšený Kristus je živý mezi vámi. Nebojte se! On řídí běh lidských dějin k uskutečnění vůle nebeského Otce a jeho velkého plánu spásy. Vzkříšený Kristus sedí nyní v nebi na svém trůně slávy po pravici Otce. Jemu je podřízeno všechno. Pod podnoží jeho nohou budou pokořeni a poraženi všichni jeho nepřátelé. Od tohoto dne se lidské dějiny otevírají k plné oslavě vzkříšeného Krista. Vzkříšený Kristus se k vám vrátí v oblacích nebeských, v plném lesku své slávy. Žijte dnes v očekávání jeho slavného návratu. Nenechte se zastrašit dočasným triumfem zla a hříchu!“

Toto je náhodně vybraný úryvek z poselství „Modré knihy“ z 26. března 1989, která přijímal italský kněz Don Stefano Gobbi v letech 1973 až 1997 od Panny Marie. Co je Mariánské kněžské hnutí (MKH) najdete zde.

V našem chrámu se tato večeřadla MKH slaví ve čtvrtek od 16.30 hodin, přede mší svatou, asi od roku 1994. Je to pobožnost k Panně Marii sestávající s proseb o Ducha svatého, hymnu MKH, úryvku z poselství „Modré knihy“, modlitby sv. růžence před vystavenou Nejsvětější Svátostí, krátké tiché adorace, požehnání a zasvěcení se Neposkvrněnému Srdci Panny Marie.

„Církev pak znovu bude pokorná, svatá, krásná, chudá, evangelijní, bez poskvrny a vrásky, podobná své nebeské Matce, která ji každodenně vede k její největší obnově. Hlásejte evangelium všem lidem, kažte, že království Boží je blízko…“ (27. března 1992)

Vše o MKH se dočtete na www stránkách https://www.mkh.cz/

Pojďte s námi do večeřadla!

o. Antonín