Publikační činnost P. Jana Larische

(kliknutím na obrázek se zobrazí celý leták)

Vydáno v roce 2020

(kliknutím na obrázek se zobrazí celý leták)

Vydáno v roce 2023


P. Albín Jaroslav Kvita SDS

věrný svému povolání životem i smrtí

Tato kniha ostravského faráře a historika P. Jana Larische vypraví o vězni komunismu z farnosti Rybí. Věnuje se v ní salvatoriánovi P. Albínu Jaroslavu Kvitovi SDS (1915–1961), který působil v Brně a na Odersku a pro svou činnost zvláště s mládeží byl také vězněn komunistickým režimem.

=> Anotace knihy

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2023

P. Alois Šebela

Kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník

V ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze se objevuje nový titul P. Alois Šebela, kněz mnoha funkcí a rolí, čestný kanovník a mučedník. Publikace vychází při příležitosti 80. výročí mučednické smrti tohoto kněze v koncentračním táboře Osvětim v roce 1942. Alois Šebela se narodil 26. ledna 1880 v Ruprechtově na Vyškovsku, působil na Opavsku a Kroměřížsku…

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské a Cyrilometodějská křesťanská akademie v roce 2022

Exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku v období 1850–2020


Publikace mapuje exerciční hnutí na Moravě a ve Slezsku od roku 1850 až do současnosti v jeho třech základních pilířích: exercicie pro kněze, exercicie pro laiky a lidové misie a to nejen v olomoucké arcidiecézi a v brněnské diecézi, ale také v rakouské (od roku 1918 československé) části vratislavské diecéze a od roku 1996 také v nově zřízené ostravsko-opavské diecézi. Umožňuje čtenáři blíže se seznámit jak s fenoménem exercicií a lidových misií, tak s jejich konkrétní praxí, a zároveň poodhaluje kořeny, ze kterých mimo jiné čerpaly vnitřní sílu ke křesťanskému životu generace našich předků.

=> Anotace knihy

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2021

Mons. ThDr. P. Franz Linke

Katecheta, pastoralista, politik, probošt Význačné kapituly u kostela sv. Václava v Mikulově

Publikace vyšla v ediční řadě Osobnosti ostravsko-opavské diecéze, a to při příležitosti 140. výročí narození tohoto mimořádného kněze. Narodil se 25. října 1880 v Krnově v chudé rodině punčocháře. Na kněze byl po složení příslušných zkoušek a absolvování kněžské formace vysvěcen 5. července 1904. Nastoupil do farnosti Libina na Šumpersku a zde působil ve funkci farního vikáře a později katechety na měšťanské škole…

=> Anotace knihy

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2020

Budovatelé Katolické akce

v olomoucké arcidiecézi v 1. polovině 20. století: Bedřich Vašek a Josef Kraft

Katolická akce byla pastoračním projektem papežů 1. poloviny 20. století, kteří si byli vědomi, že na tradičně křesťanských územích vznikají díky proměnám ve společnosti nová misijní území – v teritoriálním i sociálním smyslu. Katolická akce měla být trvalou formací laiků pro jejich uvědomělé a tedy misijně prožívané křesťanství.

=> Anotace knihy

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2020

P. Vinzenz Brauner

Farář a starosta ve Zlatých Horách, světlo v temnotách zmatené doby

Publikace pojednává o katolickém knězi německé národnosti Vinzenzi Braunerovi, který působil jako farář a později také jako starosta ve Zlatých Horách. Jeho postoje formované křesťanskou vírou se projevovaly trojím způsobem: obětavou pastorační prací pro jeho farnost, aktivním přístupem jako faráře i starosty při hledání konkrétních řešení v situacích sociálního ohrožení spoluobčanů a také pevnými veřejně prezentovanými postoji vůči demagogickým tlakům nacistické ideologie. Byl aktivně pracujícím a zároveň hluboce věřícím křesťanským realistou, který za své přesvědčení obětoval svůj život.

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2019

Křížová cesta Ježíše Krista

v životě P. Richarda Henkese SAC

V roce, kdy se připravovalo blahořečení P. Richarda Henkese SAC (blahořečen byl s titulem mučedník lásky v neděli 15. září 2019 v Limburgu), byla publikována tato křížová cesta inspirovaná jeho životími osudy. Autorem textů je P. Jan Larisch, který při přípravě meditací vycházel z obrazu německé malířky Beaty Heinenové a osobních dopisů a kázání tohoto „mučedníka lásky“.

=> Anotace knihy

Vydalo Centrum Božího milosrdenství v roce 2019

Mons. ThDr. Josef Schinzel

Pomocný biskup olomoucké arcidiecéze

Tato publikace ukazuje na životním příběhu katolického kněze a později pomocného biskupa ThDr. Josefa Schinzela osudy skoro zapomenuté katolické komunity německé národnosti, která byla po dlouhá staletí až do roku 1945 integrální součástí církevního společenství olomoucké arcidiecéze. To, co dnes o ní všeobecně víme, se dá shrnout do formulace „prázdné kostely v pohraničí“, a to jak ve faktickém, tak i v symbolickém významu. 

=> Anotace knihy

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2018

P. Franciszek Kałuża, SJ

Katolický kněz, řeholní klerik, mučedník

Publikace přibližuje život P. Franciszka Kałużi od jeho dětství (narodil se v roce 1877 v obci Kowale u Skoczowa), poměry ve východní části historického slezského Těšínského knížectví, jeho kněžský život a působení u jezuitů až po zatčení a věznění v koncentračních táborech, kde zemřel v roce 1941.

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2017

Mons. ThDr. P. Ludwik Wrzoł

Kněz, vysokoškolský pedagog a mučedník

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2016

P. Stanislav Dubina

Dobrý a věrný služebník Boží

Vydala Římskokatolická farnost Kozlovice v roce 2016

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze

Druhé přepracované a doplněné vydání

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2015

Eucharistické hnutí na Moravě a ve Slezsku v 19. a 20. století

V úvodu knihy jsou připomenuta moravská poutní místa známá eucharistickým zázrakem. Stěžejní část textu se zabývá eucharistickým hnutím na Moravě a ve Slezsku na konci 19. a v 1. polovině 20. století. Tato publikace má pomoci lépe pochopit fenomén eucharistických sjezdů či kongresů. Přáním autora ale není jen vybídnout čtenáře k získání nových informací ze života katolické církve na Moravě a ve Slezsku, ale také v něm upevnit a prohloubit vědomí katolické identity, jejíž součástí je vztah k Eucharistii.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2015

P. Paul Alois Heider, OT

Miloval církev, národ a vlast

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2014

Matka Františka Lechnerová

„Vše pro Boha, pro chudé a pro naši kongregaci“

Publikace o životě a díle zakladatelky Kongregace Dcer Božské Lásky, Matky Františky Lechnerové (1833–1894), jejíž proces blahořečení byl započat v roce 2005.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2014

P. Rudolf Schikora, CSsR 

Apoštol Ostravska v první polovině 20. století

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2013

P. Rudolf Nejezchleba

Zakladatel charitního díla na Ostravsku v první polovině 20. století

Vydala Diecézní charita ostravsko-opavská v roce 2012

Vytrvali ve zkouškách

Krátké životopisy dvou katolických kněží, představených Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci, P. Kamila Jaroše (1913–1945) a P. Jaroslava Šumšala (1905–1942). Oba si s Boží pomocí v extrémní situaci fyzické likvidace nacistickým režimem zachovali ve svém srdci de facto jediný možný a správný postoj, který vždy a za všech okolností činí člověka člověkem. Byla jim od Pána Boha dána milost zůstat lidmi, a tak se vlastně stát světci. Jejich martyrium ukazuje, kudy vede cesta života a jak velká a nekonečná je Boží láska.

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2012

P. Ferdinand Chýlek

Vůdčí osobnost katolického hnutí na střední Moravě v letech 1919-1939

Vydala Římskokatolická farnost Kozlovice a Římskokatolická farnost Přerov v roce 2011

Římskokatolická farnost Krista Krále v Ostravě-Svinově 1931-2011

Publikace navazuje na čtyři monografie o svinovských farářích, vydané v roce 2009, a na publikaci s životopisy deseti kněží pocházejících z farnosti Ostrava-Svinov, vydanou v roce 2010.

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2011

Katoličtí kněží rodáci z Ostravy-Svinova

Publikace obsahuje životopisy deseti kněží pocházejících z farnosti Ostrava-Svinov

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2010

Rudolf Jan

Arcivévoda rakouský, arcibiskup olomoucký a kardinál

K 190. výročí intronizace kardinála Rudolfa Jana na metropolitní stolec v Olomouci vyšla monografie, jejímž základem je práce Bohumila Zlámala (1904–1984), kterou Jan Larisch doplnil o nové poznatky…

Vydala Matice cyrilometodějská s.r.o. v roce 2010

P. Jan Němec

Čtvrtý farář ve Svinově 1958-1986

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2009

Prelát P. František Gavlas

Třetí farář ve Svinově 1950-1958

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2009

P. František Hadamčík

Druhý farář ve Svinově v 1946-1950

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2009

P. ThDr. Ladislav Kubíček

Prvofarář ve Svinově 1931-1945

Vydáno u příležitosti 80. výročí posvěcení kostela Krista Krále ve Svinově

Vydala Římskokatoliská farnost Ostrava-Svinov v roce 2009

Pronásledování katolické církve v době nacistické okupace na území ostravsko-opavské diecéze

Vydalo Biskupství ostravsko-opavské v roce 2005